Forex กับ สังคมไทย

Forex กับ สังคมไทย

Forex กับ สังคมไทย ตลาด Forex เข้ามาในเมืองไทยได้นานพอสมควร จากที่สังเกตและดูจากประวัติที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหลายท่านได้ออกมากล่าว เล่าประวัติกัน Forex เข้ามาในเมืองไทยได้นานแล้ว แต่ในสมัยก่อนในขณะที่อินเตอร์เน็ตในบ้านเรานั้น ยังช้าเป็นเต่าอยู่ !!...